خوش به حال ظریف که فرصت دارد برای ایران کاری کند!

 

قاسم خرمی

 

وقتی دامنه تهدیدها بالا می گیرد

تازه متوجه می شویم که در چه مسیر خطرناکی قرار گرفته ایم

و یک عکس العمل اشتباه

از نوع «می زنیم »و «می بندیم» ها

می تواند چه عواقب خطرناکی در پی داشته باشد.

ما نخبگان وطن دوست کم نداریم

اما فعلا از میان آنها که می توانند کاری انجام دهند،

کسی جز ظریف در صحنه نیست .

اوست که اکنون می تواند به وظیفه ملی خودش عمل کند.

اشتباه نکنیم!

ظریف عاری از خطا و نقد نیست.

اما اگر پای کلیت ایران در میان باشد،که هست.

فعلا همه امیدها به ظریف است.

آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا جمله معروفی داشت که می گفت :

« ما باید همیشه آماده باشیم تا اگر روزی کشور به کمک ما نیاز داشت، بی هیچ مقدمه ای بتوانیم به آن کمک کنیم».

به نظر می رسد که اکنون برای ظریف همان روز است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما