یکی بر سر شاخ و بن می برید

سید نادر آموزگار

مدت هاست برای موفقیت نهضت ضد استبدادی مان پیشنهاد آشتی همه ایرانیان با گرایشات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داده ایم،
چون در غیر آن صورت قطعا هم در برابر نظام و هم در برابر تهدید های خارجی کاملا خلع سلاح هستیم.
حالا با پست های ضد اسلامی برخی دوستان و حتی برچسب دشمن زدن به امثال مخلص به جرم دفاع از اسلام در شرایطی که هنوز موفقیت نهضتمان در برابر رژیم بی مروت به قول معروف نه به دار است و نه به بار روبرو شده ایم!
مبلغین و مشوقین جدا کردن صف مسلمان های معتقد ایرانی از صفوف واقعا پراکنده و غیر منسجم مبارزین علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی آیا هیچ گونه استراتژی مشخصی برای موفقیت نهضتی که نه رهبر مشخص و نه حامی قدرتمندی دارد در آستین دارند؟
اگر چنین نیست علت این تهاجم ناگهانی که با سیاست قدیمی روباه پیر استعمار، تفرقه بینداز و حکومت کن، همخوانی کامل دارد چیست؟

نگام ؛ ناگفته های ایران ما