شعر سیاسی : مناجات نامه ؛ وضع ما را سوژه ی راز بقا کن لااقل! / شروین سلیمانی

یارب از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل
بختِ ما را هم از آن بالا صدا کن لااقل

نصف کشورهای دنیای تو از ما بهترند
وضع ما را نصف آنها با صفا کن لااقل

دیشِ عرشِ کبریایی گیر کرده سمت غرب!
چند روزی رویِ دیشَت را به ما کن لااقل!

در اروپا این همه حالِ اساسی می دهی
یک کم از آن حال را بر ما عطا کن لااقل

هر چه نعمت بود دادی به یو اس آی خبیث!
پنج شش درصد از آن را سهم ما کن لااقل

وضع ما را که تمام هفته مثل گامبیاست
هفته ای یک روز چون آنتالیا کن لااقل!

کشور ما را که در تاریخ سوتی داده است
جابجا در نقشه ی جغرافیا کن لااقل

مرز ایران را جدا کن از عراق و روسیه
مدتی همسایه ی ایتالیا کن لا اقل

رتبه ی ما را که در دنیا از آخر سومیم
از همان آخر ششم در آسیا کن لااقل!

وقتی اینجا بین ما قانون جنگل حاکم است
وضع ما را سوژه ی راز بقا کن لااقل!

هر که آمد یک گره وا کرد، ده تا بست جاش
آن گره های دُرُشتش را تو وا کن لااقل

این عصایی را که دادی نیل را نشکافت خوب
محض خنده گاه آن را اژدها کن لااقل

هرچه کردیم این وطن یک پله هم بالا نرفت
پس خودت پایین بیا و کودتا کن لااقل!

از دعای ما که کاری برنیامد سالها
بارالها! پس خودت ما را دعا کن لا اقل!