رهبر ایران و عکس با قربانیانش

 

مهرداد شاکری

 

دیکتاتورها و جلادها علاقه عجیبی به عکس گرفتن در کنار قربانیان خویش دارند.

انگار با دیدن وضع قربانیان انرژی مضاعف میگیرند و قدرتمند میشوند.

گاه در نقش نجات دهنده ظاهر میشوند

و بی اعتنا به افکار عمومی در صدد دلجویی از قربانیان خود بر می آیند

کیست که نداند حزب الله لبنان بازیچه دست های رهبر ایران است.

کیست که نداند تمام خون هایی که بخاطر اهداف شیطانی رهبر ایران بر زمین ریخته میشود به گردن خود اوست.

رهبر ایران روز گذشته در دیدار با تعدادی از اعضا حزب الله لبنان

که درجنگ ۳۳ روزه مجروح شده بودند

و دارای نقص عضو شده بودند دیدار کرد.

جنگ ۳۳ روزه حاصل سیاست های ماجراجویانه و جنگ طلبانه رهبر ایران بود

تمام کشته شدگان این جنگ با سیاست های رهبر ایران به خاک و خون کشیده شدند

رهبر ایران مسئول خون های به زمین ریخته مردم لبنان است.

رهبر ایران دیروز در کنار قربانیان این جنگ عکس یادگاری گرفت

تا خوی ددمنشانه و خونخوار خود را اندکی تسلی دهد.

دیر نیست زمانی که رهبر ایران بر نعش تمام مردم ایران به رقص و پایکوبی مشغول نشود…

دیر نیست آن روز

چرا که ما همه در خواب خرگوشی هستیم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما