جلسه هیات دولت امروز در حضور رهبری ، از امروز رییس جمهور به جای تدارکاتچی ، آبدار چی است

حسین رزاق

الف خبر داده جلسه‌ی امروز هیأت دولت در حضور رهبری تشکیل خواهد شد.

ورود مستقیم آقای خامنه‌ای به سیاست خارجی نشان از این است که وی به صورت آشکار رأسا اختیار کشور را در دست خواهد گرفت،

اتفاقا در این شرایط بسیار خوب است تا نظام بی پرده و با فرماندهی واحد از طرف آقای خامنه‌ای هدایت شود

تا شرایط امروز کشور که ماحصل سی سال رهبری وی است توسط خود او مدیریت شود،

گرچه از امروز رئیس جمهور را به جای تدارکاتچی باید آبدارچی بدانیم.

بحران از آنچه میبینیم بزرگتر و به ما نزدیکتر است.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما