شعر سیاسی : نرم و محکم چون کِش شلوار بودیم از قدیم / شروین سلیمانی

ما همیشه ملتی هشیار بودیم از قدیم
دشمن سرسخت استکبار بودیم از قدیم

نصف دنیا مال ما بود از زمان داریوش
از همین پیداست دنیاخوار بودیم از قدیم

خطّ میخی های عهد باستان حاکیست که
ملتی بد خط و سهل انگار بودیم از قدیم!

راه ابریشم درست از مرکز ما میگذشت
راه میدادیم اگر ناچار بودیم از قدیم!

از نقوش تخت جمشید آشکار است این که ما
در صف ارزاق و خوار و بار بودیم از قدیم!

بین مردم پخش میکردند شاهان نان جو
از کمی یارانه برخوردار بودیم از قدیم

جارچی ها بس که میدادند اخبار دروغ
از دو تا منبع پی اخبار بودیم از قدیم!

هسته هر میوه را زیر زمین میکاشتیم
در امور هسته ای پُرکار بودیم از قدیم!

در سیاست، هم قوی بودیم هم با انعطاف
نرم و محکم چون کِش شلوار بودیم از قدیم!

سد راه ارتباطات جهانی میشدیم
در اتوبان جهان دیوار بودیم از قدیم

ساز را قایم نمیکردیم پشت دسته گل!
اتفاقا دسته گل بردار بودیم از قدیم

مینوشتیم آنچه میخواهیم بر دیوار غار
آه، ما اهل قلم در غار بودیم از قدیم..

حق ما تنها در اینجا مصرف اکسیژن است
راضی و دلخوش به این مقدار بودیم از قدیم

میرود دیوارمان کج تا ثریا، ای دریغ
ما همان خشت کج معمار بودیم از قدیم..