حرام آشکاری که از نگاه تیزبین آقای علم الهدی در سرزمین تحت زعامتش در رفته

 

مژگان بیانی

 

در سرزمین خراسان تحت زعامت آیت الله سید احمد علم الهدی

در نمایشگاه دام و طیور.

غرفه ای جهت نمایش و‌ فروش سگهای نژاد شپرد آلمانی

با شناسنامه و‌پاسپورت

به بهای نازل دویست ملیون توله و‌ پانصد میلیون بالغ تعبیه شده است .

سگهای شپرد آلمانی پاکوتاه و‌تزیینی جهت مسابقات سگهای خانگی مورد توجهند

حال معلوم نیست این مسابقات در کدام کشور انجام می شود و چگونه است .

تابحال حمل سگ در خودرو شخصی و‌ آپارتمان مشکل شرعی داشت

چگونه است که این حرام شرعی از نگاه تیزبین آیت الله علم الهدی در رفته است

در حالی که صدای موسیقی در سرزمین تحت امرشان حرام است

و‌ برای کنسرت باید پاسپورت بگیریم

و از خراسان خارج شویم

برای سگهای آلمانی شپرد استثنا قایل شده اند .

حتما مسابقات جهانی سگهای خانگی بزودی قرار است در مشهد برگزار شود !!!!!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما