امیر انتظام رفت به فکر نرگس محمدی ها باشیم

 

راه سبز امید

 

امیر انتظام که به رحمت خدا رفت

فضای مجازی پر شد از تعریف و تمجید و دلسوزی و سوگواری برای او.

مرده پرستی عادت دیرینه ما ایرانی هاست.

تا طرف زنده است قدر او را چنانکه باید و شاید نمی دانیم.

اما همین که از دنیا رفت احساسات فرو خورده مان به یکباره مانند آتشفشان فوران می کند.

تا قدر ناشناسی و قصور و تقصیرهای خودمان را تحت پوشش قرار بدهیم

و خود را از شر عذاب وجدان راحت کنیم.

اما چه سود که او دیگر از دنیا رفته است.

بیاییم برای یک بار هم که شده احساساتمان را خرج زنده ها کنیم .

برای زندانیان زنده که اسیر حاکمیت ظلم و جور هستند دل بسوزانیم.

بیاییم نرگس محمدی را دریابیم.

او بیمار است و پس از عمل جراحی از بیمارستان دوباره راهی زندان شده.

او دوران نقاهت را می گذراند

و به مراقبت نیاز دارد‌.

او چند سال است که از مرخصی استحقاقی و دیدار فرزندانش محروم بود‌ه.

او برای همه ایرانیان مادری و دلسوزی کرده

و از حقوق بشر همه ایرانیان مورد ستم دفاع کرده.

آیا کسی هست که امروز از حقوق انسانی او دفاع کند؟!

و برای او دل بسوزاند؟!

یا زبانم لال منتظریم تا او از دنیا برود و از او شهید بسازیم؟

ایران به زنده نرگس محمدی و میر حسین و کروبی و رهنورد نیاز دارد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “امیر انتظام رفت به فکر نرگس محمدی ها باشیم

Comments are closed.