آخرین روزهای خامنه ای و حاکمیتی که شاید دیگر نباشد

 

مهرداد شاکری

 

رهبر ایران در حالی وارد ۸۰ سالگی عمر خود شد

هر چند عمر دست خداست

اما با توجه به شواهد و قرائن نسبت به گسترش بیماری سرطان وی و درمان هایی که دیگر جوابگو نیست

به نظر می آید مدت زیادی به پایان عمر او باقی نباشد.

هر دیکتاتوری کارنامه ای دارد

و رهبر ایران هم از این امر مستثنی نیست.

سی سال رهبری او پر است از حوادث تلخ و فاجعه آمیز برای مردم ایران

در دیکتاتوری رهبر ایران ، مردم هر روز فقیرتر شدند و اغنیا ثروتمند تر

فساد در کشور نهادینه شد

رهبر ایران برای بقا مجبور شد دست سرداران فاسد سپاه را برای چپاول ثروت های ملی باز بگذارد

دستگیری ها و سرکوب ها و اعدام ها به بالاترین سطح خود رسید

و هزاران مصایب دیگر که ذکر آن در این مقوله نمی گنجد

عمر رهبر ایران و دیکتاتوریش رو به پایان است

به لطف رهبری غیر مدبرانه او مردم از اسلام و انقلاب زده شده اند

و از دین جز پوستینی باقی نمانده

چشم انداز آینده ایران تیره و تار است

به نظر می آیدبا پایان عمر او حاکمیت تحت امرش هم به خط پایان برسد

انقلابی که با خون صدها هزار نفر پاسداری شد

به لطف بی تدبیری رهبر ایران در سراشیبی سقوط قرار دارد

در انتظار معجزه نباشیم

به نظر می آید باید رهبر ایران و حاکمیت تحت امر او را به حافظه تاریخ بسپاریم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما