شعر سیاسی : شما هم بعله؟! / رحیم رسولی

ماه هم بعله اگر طالع ما هم بعله
آه می شد اگر این ابر کذا هم بعله

آسمان دخترکانش همگی حامله اند
می توان گفت که امروز هوا هم بعله

از کلاغانِ خبر آور ِ جنگل چه خبر
ای درختان سر افراز شما هم بعله؟!

گوسفندی که سرش گرمِ عروسی شده بود
یادش آمد که به هنگام عزا هم بع …له

چشم شیطان پی ناموس تو بود ای آدم
خلط مبحث مکن اینقدر خدا هم بعله!

راست را چپ بنمایانند و چپ را راست
تازگی ها به خدا آینه ها هم بعله

نو عروسا نظرت چیست وکیل است آقا؟
« بگذارد اگر البته که با هم … بعله » !

سبز می‌خندم از این پاسخ سرخ اما شیخ
زعفرانی شده یعنی که تو را هم بعله

” بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین ”
تو هم انگار شود آب فراهم بعله