ادغام ایران در روسیه ؟

 

راه سبز امید

از سمپاتی متعصبانه برخی هموطنان روسوفیل نسبت به روسیه

اعم از توده ای و طرفدار ولایت فقیه و دشمن آمریکا و اسراییل

می توان به این نتیجه رسید که به نظر آن ها روسیه تداوم شوروی سابق

و نسخه اصلاح نژاد شده و ورژن ارتقا یافته آن است

و روح مارکس و لنین در جسم پوتین جریان دارد

و او وارث رسالت و ادامه دهنده راه و ارمان آن هاست

و لذا هم پیمانی ایران و روسیه امری لازم

و در جهت منافع ملی

و مقابله با امپریالیسم جهانی

و دشمنان مشترک آن هاست.

به عقیده ایشان شعار نه شرقی نه غربی

شعاری اشتباه و تاریخ مصرف گذشته است

و تحریم های آمریکا بر علیه ایران

بهترین فرصت و بهانه برای ذوب شدن ولایت فقیه در ولایت پوتین

و ادغام ایران در روسیه

و قلمداد کردن ایران به عنوان یکی از جمهوری های فدراسیون روسیه است.

جالب اینکه طرح اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر فروش انحصاری نفت ایران به روسیه

برای اجرای طرح مبادله نفت در برابر غذا

گامی اساسی در جهت تحقق این فرضیه و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد روسیه است.

نظر شما در مورد این نظریه و فرضیه چیست؟

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “ادغام ایران در روسیه ؟

Comments are closed.