بحران آب تیر خلاص بر پیکره حاکمیت ایران

 

مهرداد شاکری

 

اگر چشم هایمان را بر روی واقعیات جامعه ایران ببندیم

و کر و کور و لال شویم

و شبیه سردمداران حاکمیت ایران شرایط کشور را عادی جلوه دهیم

و همه معضلات و مشکلات جامعه و کشور را نادیده بگیریم

باز هم نمیشود از یک حقیقت روشن فرار کرد.

حقیقتی که ترس در دل همه ما می اندازد

ترسی مخوف و واقعی و قابل لمس

خشکسالی های گسترده در ایران

و نگاه غیرکارشناسانه به مقوله آب در ۴۰ سال گذشته

باعث شده کشور در این زمینه به نقطه انفجار برسد.

بی آبی در اکثر شهرهای کشور بیداد می کند.

مردم از آب آشامیدنی سالم که بدیهی ترین حقشان است محرومند.

در هرگوشه کشور درگیری ها بر سر آب در حال زیاد شدن است.

مردم تشنه آب می خواهند

آب که نباشد جانی در بدن باقی نخواهد ماند

بر سر آب به جان هم افتاده ایم.

هیچ راه حل واقعی از طرف حاکمیت برای مهار بحران آب وجود ندارد.

بی آبی دارد تیری میشود که رمق حکومت ایران را خواهد گرفت

و حکومت را به زانو در می آورد

بی آبی تیرخلاصی است بر پیکره حاکمیت ایران

وقتی که هیچ راه حلی برای کنترل آن وجود ندارد.

مردم به زودی با شعار از تشنگی در حال مرگیم

به جنگ با حاکمیمت خواهند رفت

جنگی که می تواند شروع یک فاجعه باشد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما