چین هم ایران را تنها گذاشت

 

مهرداد شاکری

 

با نزدیک شدن به زمان اعمال کامل تحریم های آمریکا بر علیه ایران

و ترس شرکت ها و کشورهای مختلف از ارتباط اقتصادی با ایران

و پس از همراهی بسیاری از شرکت ها با این تحریم ها

و بی جان شدن برجام

و از دست رفتن فرصت های بسیار در جذب منابع مالی در حوزه بین الملل

به نظر می آید حاکمیت ایران در انزوای کامل سیاسی اقتصادی قرار گرفته است.

چین همواره به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران در دنیا

سهم به سزایی را مراودات مالی با ایران داشت.

اما خطر تحریم ها باعث شد چین هم از خیر تجارت با ایران بگذرد

و به قافله تحریم کنندگان ایران بپیوندد.

سفر رییس جمهور چین در راس یک هیالت عالی رتبه به امارات

پس از گذشت ۳۶ سال را باید خط پایانی بر ارتباط تجاری چین با ایران دانست.

امارات به راحتی می تواند جایگزین مناسبی برای خرید نفت از طرف چین به جای ایران باشد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما