جلسه ی مجمعِ تشخیص و حب و بغضِ جنتی / میثم بازیاری

بازگشت سپنتا نیکنام با رای مجمع تشخیص مصلح به شورای شهر یزد و حل شدن مشکل ورود اقلیت های دینی به شورا خبر بسیار خوبی بود برای مدافعین آزادی و دموکراسی.
هرچند حق مسلم اقلیت های مذهبی با کج اندیشی سلیقه شخصی در شورای نگهبان پیش از این نفی شده بود.
اما نکته حائز اهمیت در جلسه رای گیری مجمع تشخیص مصلحت نگاه غضب آلود و همراه با نفرت آیت الله جنتی به موافقین حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر بود.
عکس هایی که از نگاه های خشم آلود و همراه با غیض و نفرت جنتی نسبت به بقیه اعضا در فضای مجازی منتشر شد به خوبی گواه این نکته می باشد که آیت الله جنتی همواره در تمام این سالها و حضور در شورای نگهبان با توجه به علائق و سلائق شخصی نسبت به رای گیری در زمینه های مختلف اقدام نموده و این نگاه خود حکایت گر سلطه بی چون و چرای جنتی بر شورای نگهبان میباشد.
مقامی که تا این حد ضعیف است همان بهتر که بمیرد تا ملت از شر حب و بغض هایش در امان باشند.

One thought on “جلسه ی مجمعِ تشخیص و حب و بغضِ جنتی / میثم بازیاری

Comments are closed.