مداخله نه ؛ گفتگو بله

یدالله اسلامی

سخنرانی مایک پمپو در جمع ایرانیان در ایالت کالیفرنیا
پس از شرکت برخی از مقامات آمریکایی جمهوری خواه درنشست پاریس مجاهدین خلق
که به دلیل عملکرد خشن وهمراهی با صدام حسین
بدنام ترین گروه سیاسی هستند
نشان دهنده برنامه ریزی و جدیت برای مداخله در امور داخلی ایران است .
بدون توجه به اختلافات بسیار بین حاکمیت ومردم :
دخالت خارجی در امور داخلی به مذاق ایرانیان خوش نمی آید .
این که گروه های اندک بدون توجه به پیامدهای ویرانگر
و سابقه تاریخی برای این گونه مداخلات دست افشانی کنند
با مشی همگانی جامعه ایران همخوانی ندارد
مقاومت دربرابر اصلاحات داخلی
به ناامیدی بیشتر دامن زده
و امید به اصلاح امور را رو به کاستی برده
و همین دستاویزی شده است برای افزایش میل به مداخله بازیگران خارجی
و امید واهی گروهی از ایرانیان به این بازیگران مداخله گر
مقاومت دربرابر اصلاحات درون زا به نا امیدی بیشتر دامن زده
و امید واهی برخی به بازیگران خارجی
و همزمان امید این دسته از بازیگران
به رسیدن زمان مناسب برای اعلام نظر روشن تر وآشکارتر فراهم کرده است
تاریخ به ما می گوید تکیه برخارج هیچ گره ای را از کار نخواهد گشود .
تاریخ به ما می گوید مقاومت در برابر اصلاح درونی
ناامید ی و سرخوردگی را دامن می زند
و زمینه مداخله خارجی را فراهم می کند .
این ها درس های مهمی هستند که بایستی به خوبی شناخته و مورد یاد آوری و بازخوانی قرار گیرد
اگر چه بایستی به صدای بلند به هر گونه مداخله ای نه گفت
ولی درهمان حال نباید از گفتگو به هر بهانه ودلیلی کناره گرفت .
رد گفتگو به هیچ عنوان سیاستی درست نیست .
به جای این که از تریبون ها و با زبان تهدید پیام ها رد و بدل شود
بهترآن است که این اختلافات و مشکلات بدون رو دربایستی روی میز گذاشته شود
گستردگی فشار و برنامه ریزی هایی که این روزها آمریکا طراحی
و با کمک و همراهی هم پیمانان منطقه ای آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شده است .
و با امید گسترش نارضایتی داخلی به آن دامن زده می شود .
نکته ای است که بایستی به خوبی درک شود
و دربرنامه ریزی ها و مناسبات جای ویژه ای داشته باشد
همه اینها اصل گفتگو را رد نمی کند .
پایان هر منازعه ای گفتگو است
و مسیر حل هر مشکلی از مسیر گفتگو می گذرد

نگام ؛ ناگفته های ایران ما