مقایسه حسن روحانی و محمود احمدی نژاد

فیروز محمودی

حسن روحانی با توجه به سابقه نزدیکیِ زیاد به هاشمی رفسنجانی ، اصلاح طلبان را فریب داد و پیروز انتخابات شد ، آاقای احمدی نژاد با هوش سرشار خود و شاید دخالت عوامل خارجی، دولت مردان را فریب داد و رییس جمهور شد.

احمدی نژاد بعد از پیروزی، اصلاح طلبان را از تمامی سطوح دولت به بیرون پرتاب کرد، روحانی بعد از رٸیس جمهور شدن، درب را به روی اصلاح طلبان واقعی بست و آن ها را به دولت راه نداد.

نظر رهبری در ابتدا به نظر احمدی نژاد نزدیک تر از دیگران بود اما بعدا با توجه به رفتار احمدی نژاد این نظر دور و دورتر شد ، نظر روحانی در ابتدا از نظر رهبری فاصله داشت اما به تدریج و با مرور زمان و افزایش فشارها نظرشان به نظر ایشان نزدیک تر و در حال حاضر تقریبایکی شده است.

احمدی نژاد در ابتدا می گفت تنگه هرمز را می بندد و از غربی ها خواست انقدر قطعنامه صادر کنند تا “قطعنامه دان” شان پاره شود اما در انتها نامه نوشت و درخواست مذاکره کرد، روحانی ابتدا تلفن زد و مذاکره کرد و به توافق رسید اما در انتها ادعای بستن تنگه هرمز و “تنگه های دیگر” را کرد و از انان خواست ” با دم شیر بازی نکنند” .

احمدی نژاد می خواهد رییس جمهور شود تا دوستانش را نجات دهد ، روحانی می خواهد رییس جمهور بماند تا برادرش را نجات دهد.

احمدی نژاد با شجاعت و اعتماد به نفس بالا به دوربین نگاه می کند و دروغ می گوید، روحانی با لبخند و آرامش و البته اعتماد به نفس به ملت نگاه می کند و حرف راست نمی زند.

دروغ های اولیه احمدی نژاد برای فریب دادن مقامات کشور بود و دروغ هایی که درحال حاضر می گوید برای فریب دادن مردم، دروغهای اولیه روحانی برای فریب مردم بود و دروغهای این روزهایش برای فریب دادن مقامات کشور.

احمدی نژاد در ابتدا به گونه ای رفتار می کرد که معلوم بود “اقاشناس” است اما رفتارهای بعدی او نشان داد که “اقاناشناس” شده ، روحانی ابتدا “اقاناشناس” بود اما سخنان و رفتارهای بعدی او حاکی از ان است که خیلی “اقاشناس” شده است.

روحانی برای تضمین اینده خود ، مردم و شعارهایش را رها کرده و به مراکز قدرت چسپیده ، احمدی نژاد برای تضمین اینده خود و دوستانش، با فراموشی گذشته مراکز قدرت را رها و به مردم چسپیده.

احمدی نژاد چیزهایی از “انها” میداند و ساکت نمی شود ، “انها” چیزهایی از روحانی میدانند و ساکتش کردند.

احمدی نژاد می خواست دنیا را مدیریت کند ، ایران را هم نابود کرد، روحانی می خواست با دنیا تعامل کند، دوستان نزدیکش را هم از دست داد.

احمدی نژاد ابتدا فکر کرد مردم “خس و خاشاک” هستند اما بعد فهمید “مردم همه را مدیریت می کنند” ، روحانی که فکر می کرد مدیریت با مردم است فهمید مدیریتِ مردم از جای دیگری است.

هم احمدی نژاد ، هم روحانی باعث شدند مردم به کاندیدای ریاست جمهوری که از سمنان باشد به این زودی ها اعتماد نکنند.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما