سرانجام محتوم حکومت های ایدئولوژیک

مژگان بیانی

شاید حکومت های ایدیولوژیک ندانند
ولی نقشه راه همه آن ها در خوانش تاریخی یکی است .
نقشه ساده و بی تکلفی هم دارند .
هدف وسیله را توجیه می کند
حکومت های ایدیولوژیک با این نقشه ساده در پی حل همه چالش های پیش رویشان هستند .
از کشتارهای مخالفان استالینی و هیتلری تا داعشی های عراق
همه با این هدف آرمانی که در ایدیولوژی شان تعریف شده است
قلع و قمع هر مخالف با ایدیولوژی را توجیه می کنند
و دپیلماسی با حکومت های ایدیولوژیک دو سرانجام بیشتر ندارد
یا جنگ و براندازی آنان و یا براندازی و جنگ با انان
حکومت های ایدیولوژیک منطق دنیا را با توهمات ایدیولوژیک خود همسان می کنند
و ‌هیچ‌ شیوه ای را برای خروج از بحران نمی پذیرند
و دائم در حال بحران سازی اند
و توهم دشمن شاه بیت سخنان آنان است
و همه جاسوسند
و آمده اند آن مدینه ی فاضله آنان را ویران کنند .
خدا نکند که حاکمیتی ایدیولوژیک بر جایی پایه هایش استوار شود
چون عاقبت همان جنگ است
و کشتار همان آلمان مخروبه
و آن روسیه در هم شکسته
و یا طالبان اسیر در تورابورا و گوانتانامو‌و
یا داعشیان با حکومت شان درعراق و شام
که تا آخرین لحظه در پی برپایی حکومت هایشان بودند

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “سرانجام محتوم حکومت های ایدئولوژیک

Comments are closed.