با دم شیر بازی نکنید !!!

 

حسین رزاق

 

اگر کسی از بیرون کشور به شوخی ها و کنایه‌هائی که از چند روز قبل به حرف ها و جدال لفظی روحانی با ترامپ شده نگاه کند،

قطعا نتیجه می گیرد که این دولت همین امروز و فردا ساقط میشود!

مگر شما مردمی را سراغ دارید که کشورشان توسط یک دیوانه‌ی تمام عیار تهدید شود

و بعد به پاسخگوئی رئیس جمهورشان بخندند

و او که باید در صف اول مقاومت و مبارزه باشد را چنین مضحکه کنند؟!

اما این جا مردم آنقدر زخم خورده‌اند

و دروغ و فریب شنیده‌اند

و وعده‌ی سر خرمن بهشان داده شده

که وقتی این حرف ها را پای تلویزیون می شنوند یا قاه قاه میخندند

یا زیر لب میگویند «آره ارواح عمتون!»

همین رفتار و پرخاش و قلدر بازی در برابر لات بازیهای آمریکا

خودش یک دروغ بزرگ‌ دیگر را فاش میکند!

مردم یک سال پیش رأی دادند تا زندگی بهتری داشته باشند،

رأی دادند تا معیشتشان درست شود،

رأی دادند تا بازار و اقتصاد ثبات داشته باشد،

رأی دادند تا با دنیا تعامل بکنند

و پاسپورت ایرانی به عزت برسد!

اما کدام اینها محقق شده؟!

می خواهید بگوئید در شرایط جنگی هستیم؟

ما مگر به جنگیدن رأی دادیم؟

مگر شما نمی گفتید کشور را از زیر سایه جنگ نجات داده‌اید؟!

اگر قرار به این روزها بود که چه درد و بلائی داشتیم

تا بابای داماد علم الهدی را در بیاوریم

و می گذاشتیم همان بیاید تا تتلو جانش برود روی قایقهای تندرو بغ بغو کند!

برای همین احوال است که مردم می گویند به فلان جای گربه‌ی همسایه که کسی پا روی دم شیر گذاشت!

آنهم شیری بی اشکم و یال و کوپال!

اما جناب حسنک خان وزیر،

می دانید چرا در تاریخ، حتی راه دور هم نرویم و همین چندسال پیش،

اگر نخست وزیری چنین حرفی می زد همه پای کارش می ایستادند و دم شیر را در چشم آمریکا میکردند؟

چون آن نخست وزیر صداقت داشت.

چون اگر می دیدند پیکان سوار است واقعا همان پیکان را داشت

نه کلکسیون ماشینهای شاسی بلند از دهه هفتاد تا بحال!

اگر خانه‌ی پائین شهرش را با کمک پدرش خریده بود همه باور میکردند

نه اینکه کاخ غصبی بالاشهر داشته باشد

و خواهرها و شوهرخواهرهائی که در خوشبینانه ترین حالت باید در سرخه چوپانی می کردند و بز میدوشیدند

اما الان در رده های بالایی وزارتخانه ها جا خوش کرده باشند.

چون اگر حرفی می زد عمل میکرد حتی اگر برای عمل به آن احتیاج میشد تا با رئیس جمهور هم درگیر شود.

اما شما حتی به مردم برای شکستن قفل حصر همان نخست وزیر هم دروغ گفتید.

البته مردم ایران زود فراموش میکنند و کینه‌ای نیستند،

هنوز هم دیر نشده، صادق باشید با مردم

و وعده‌های قبلی را صاف کنید

شاید مردم‌ هم درباره شیر شدن یا گربه بودن فکری کردند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما