تغییر حاکمیت فقط از داخل اتفاق می افتد تنها در شرایطی که مردم بخواهند

 

مهرداد شاکری

 

جهت گیری های مشخص مقامات ایالات متحده بر علیه رژیم ایران

و دفاع از خواست مردم و اعتراضات مردمی

و بازتاب گسترده آن در رسانه ها

گمانه زنی ها در مورد تغییر رژیم

و همراهی آمریکا در این تغییر را به همراه داشته است.

فشارهای اقتصادی و تحریم های سخت می تواند حاکمان ایران را به زانو در آورد

می تواند باعث هدر رفت میلیاردها دلار سرمایه ایران بشود.

پایه های حاکمان سست تر خواهد شد

اما فروپاشی اتفاق نخواهد افتاد.

فروپاشی حاکمیت ایران جز با خواست عمومی مردم

و دخالت مستقیم مردم برای تغییر رژیم اتفاق نخواهد افتاد.

شاه کلید تغییر در دست مردم ایران است.

تا مردم نخواهند هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

اما این مردم توان مبارزه با حاکمان ایران را ندارند.

مشکلات متعدد در جامعه باعث شده

که تغییر نظام بیشتر به یک رویا شبیه باشد تا یک واقعیت در دسترس.

تغییر نظام اتفاق می افتد اگر خواست و مطالبه اصلی مردم تغییر باشد…

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما