دلیلی دیگر بر طرح مهاجرت دادن بلوچ ها با تغییر بافت جمعیتی منطقه

 

مهرداد شاکری

 

روستای استراتژیک چادران کنارک

یکی از نمادهای دیگر و دلایل روشن در سیاست هجرت دادن بلوچهاست.

این روستای استراتژیک نزدیک به دریا،

نزدیک به فرودگاه بین المللی چابهار،

در سواحل مکران یک بار به آتش کشیده شد،

پیش از آن مسئولان بارها از مردم فقیر این روستا خواسته بودند محل را ترک کنند.

افرادی از اداره مسکن و قوه قضائیه

با دادن هندوانه به مردم فقیر این روستا

بر روی یک برگه از آنها اثر انگشت گرفتند

و روز بعد با برگه قضایی و اثر انگشت مردم آمده

و خواستار ترک محل شدند

و گفتند: خودتان امضا کردید و اثر انگشت زدید!

پیگیری های کمپین فعالین بلوچ

برای رسانه ای کردن مشکل این مردم

موجی حمایتی گسترده ای از مردم را به راه انداخت

اما قطعا تنها این گونه روش ها کافی نیست.

مردم این منطقه هم چنان به حمایت های آموزشی و … شما نیاز دارند

تا دست های پلید آنها را وادار به هجرت نکنند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما