این روحانی آن روحانی نیست که ما می شناختیم و به او رای دادیم

 

راه سبز امید

 

آن روحانی که ما می شناختیم

و به او رای دادیم

اهل تدبیر بود نه تهدید.

اهل صلح بود نه جنگ

اهل مدارا بود نه دعوا

او دیگر نیست

این رییس جمهور ما نیست

رییس جمهور ما گم شده است

و کس دیگری را به جای او نشانده اند

او را دزدیده و به گروگان گرفته اند

و یا شستشوی مغزی داده اند

ما آن روحانی قدیم را می خواهیم

آقای روحانی جدید

ما با تو برای صلح و تدبیر پیمان بسته بودیم

نه برای جنگ و تهدید

رای ما را پس بده

یا به راه ملت باز گرد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما