دلار ۱۲۰۰۰تومانی و ترامپی که هیچ غلطی نمیتواند بکند / میثم بازیاری

شرایط اقتصادی مردم و افزایش بی سابقه قیمت ارز را قطعا نمی‌شود کتمان کرد و نادیده گرفت
شرایط روانی جامعه خراب تر از این حرف هاست

مردم امنیت روانی ندارند
افزایش قیمت کالاهای اساسی بی سابقه هست. تورم و گرانی دارد سر به فلک می‌کشد

قدرت خرید مردم لحظه به لحظه در حال کاهش است

زندگی شاغلین و بیکاران دارد شبیه هم می‌شود
هیچکدام قادر به تامین مایحتاج خانواده خود نیستند
دلمان به اقدامات احتمالی دولت تدبیر و امید خوش بود تا فکری به حال اوضاع خراب اقتصادی مردم کند که با بیانیه بانک مرکزی امیدمان ناامید شد
با فرافکنی مشکلات را به گردن استکبار جهانی انداختند و ناتوانی خود را نادیده گرفتند.
عدم مدیریت منابع مالی کشور و هدررفت سرمایه های ملی را کار امریکا میدانند.
اما موقع شعار دادن که می‌شود داد میزنند که ترامپ هیچ غلطی نمیتواند بکند.
کاری به ترامپ نداشته باشید لطفا فکری به حال مردم کنید.
با دلار ۱۲۰۰۰ تومانی فقط مانده از مردم بخواهید نفس نکشند و زنده مردگی کنند. آخر خود مردن هم هزینه دارد که ما نداریم