از خس و خاشاک تا وابستگان به آمریکا و عربستان

 

میثم بازیاری

 

نزدیک به ده سال قبل بود که محمود احمدی نژاد معترضان میلیونی به نتایج انتخابات سال ۸۸ را خس و خاشاک نامید.

میلیون ها معترض در یک لحظه به خس و خاشاک تبدیل شدند.

حاکمیت و راس نظام هم با این زیاده گویی های احمدی نژاد همراهی کرد

هر گاه اعتراضی رخ داد

و مردم از شرایط بد اقتصادی در کشور گله کردند

و خواهان اصلاح امور شدند

آنان را اراذل و اوباش خواندند.

سرکوبشان کردند

روز به روز شرایط اقتصادی مردم بدتر شد

و جان مردم به لب هایشان رسید.

مردم دیگری چیزی برای از دست دادن جز جان عزیزشان ندارند.

دست به دست هم داده اند تا به خیابان بیایند

و فریاد عدالت خواهی سر دهند

و از مسولان امر بخواهند صدای آنان را بشنوند

و شرایط موجود در کشور را به نفع مردم تغییر دهند.

اما حاکمیت با نادیده گرفتن صدای آنان

و کتمان واقعیات

میلیون ها نفر از مردم کشور را

عوامل عربستان و امریکا

معرفی نمود

و اعتراضات و وضعیت موجود را به گردن استکبار جهانی انداخت.

پدری که با دست های خالی

و شرمندگی از فرزندانش

به خیابان می آید

عامل هیچ کسی نیست.

او نان و آبی می خواهد

تا مرهمی بگذارد بر درد های خانواده .

او به دنبال بهبود شرایط معیشتی خود و خانواده اش است.

او عامل هیچ دولت خارجی نیست.

عامل شمایید

که کمر به نابودی سرزمینم ایران

و هموطنانم بسته اید.

در آینه خود را نظاره کنید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما