نه” به مرگ” گامی ساده

 

یدالله اسلامی

 

سالهاست که مرگ بر این و آن بخشی از شعارهای اجتماعات شده است .

مرگ بر آمریکا ؛ مرگ بر شوروی ؛ مرگ بر انگلیس ؛ مرگ بر اسرائیل ؛ مرگ برضد ولایت فقیه ؛ مرگ برفتنه گر؛ مرگ بر این و مرگ بر آن .

از میان همه شعار مرگ گفتن ها مرگ برامریکا از سر خط شعارها کنار نرفته

و اسرائیل هم جایگاه خودرا حفظ کرده است .

مرگ بر امریکا و مرگ بر شوروی به گونه ای یادآور شعار نه شرقی نه غربی شده بود

که از هردو بلوک قدرت ابراز دوری می کرد

ولی گذر زمان رابطه ایران و روسیه را دگرگون کرد

و شعار مرگ  بر شوروی هم از شعارها کنار گذاشته شد

اما شعار مرگ برامریکا هم چنان باقی ماند و این موازنه به هم خورد . 

از نظر سیاسی پس از کنارگذاشتن شعار مرگ برشوروی ؛‌

کنار گذاشتن شعار مرگ برامریکا هم باید جامه عمل می پوشید که چنین نشد .

چرایی این مانا شدن شعار به درستی واکاوی نشده است

و نقش نهادهای گوناگون و دلیل آن ها بر اصرار بر این شعار هم به خوبی بررسی نشده است.

چرا ما در همه این سالها دست از این شعار برنداشته ایم .

پیامدهای این شعار و پرچم سوزی ها برای کشور کم نبوده است .

چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بپسندیم و چه نپسندیم

ادامه این گونه شعار ها و مرگ برامریکا گفتن ها برای کشور هزینه زیادی به بار آورده است

وسودی هم از ان حاصل نشده است .

اینکه این شعار را مقدس کرده و از کنار گذاشتن آن طفره رویم هم به سود کشور نیست . 

حالا که دستگاه قدرت و تبلیغات خیلی به این موازین ساده توجه ندارد

پس خود ما دست به کار شویم وسعی کنیم شعار مرگ برامریکا را کنار گذاشته

و به جای ان زندگی را برای همه بخواهیم .

این همه شعار اسباب خشونت و پرخاشگری هم می شود

و این همان نکته ای است که روزنامه جمهوری اسلامی هم به خوبی به آن اشاره کرده است

که شایسته توجه جدی است .

مخالفت با سیاست ها ی دستگاه حاکمه امریکا داستان دیگری است

که روش خود را داشته

و با زبان رسانه و پیام و نوشتن و گفتگو و نقد می توان و باید به آن پرداخت . 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما