راهکارهای ۱۵ گانه آقای خاتمی‬⁩ کورسوی امیدی برای اصلاحات بنیادین قبل از شروع بحران جانشینی

 

حسین رزاق

 

راهکارهای ۱۵ گانه آقای خاتمی‬⁩ برای برون رفت کشور از انسداد،

از جنس همان خواسته‌ها و دغدغه‌هائی است که

بارها دلسوزان و جوانان،

با نامه‌ یا در جلسات خصوصی

با ایشان مطرح کرده‌اند.

گرچه طرح آنها از طرف شخص آقای خاتمی

کمی دیر انجام شده

اما همین دیرهنگامی هم

ناشی از ته مانده‌های امید کسانیست

که هنوز انتظار دارند تا شاید

⁧‫آن دیگری‬⁩ تن به اصلاح امور دهد.

‏اما هم ⁧‫آقای خاتمی‬⁩ و هم ⁧‫آقای روحانی‬⁩ میدانند

توقع اجرای این راهکارها

توسط ⁧‫آن دیگری‬⁩

به نوعی آرزوی محال است

و اگر هنوز دل در گروی نجات جمهوری اسلامی دارند،

که دارند،

باید خودشان وارد معرکه شده

و هدایت اعتراضات سراسری را

برای اصلاحات بنیادین در دست بگیرند.
.
فضای سیاسی غالب در کشور

که مرهون بحران اقتصادی

ناشی از فساد سیستماتیک

و تحریم جدید و بیسابقه آمریکاست

و این روزها و شب ها هیچ محفلی پیدا نمیشود

که بحثهای سیاسی در آن انجام نگیرد،

بهترین بستر برای طراحی جدید

و تحولی عظیم در عرصه‌ی سیاسی کشور بوجود آورده

که باید قبل از شروع “بحران جانشینی”،

“اصلاحات بنیادین” انجام پذیرد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما