گفتگو بله یانه / یدالله اسلامی

 

بازار اظهار نظر در باره گفتگوی بدون پیش شرط با آمریکا که اقای ترامپ از ان دم زده است داغ است .

هرکس به زبانی در این باره سخن می گوید .

برخی این گفتگو را ازسر تسلیم دانسته و آن را رد می کنند و برخی پا را فراتر گذاشته هر کس را که از این گفتگو دفاع کنند به گونه ای که روا دارند می نوازند و بر او می تازند .

گاهی جاپای منافع ملی در این بررسی و اظهارنظر ها گم می شود .

برخی از بی اعتمادی به ترامپ پس از خروج از برجام می گویند و می گویند نباید به او امتیاز داد .

برخی از نیاز ترامپ برای پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آبان ماه دم می زنند .

برخی از آسیب پذیری بودن آمریکا در منطقه به دلیل حضور گسترده نظامی می گویند .

برخی زمان را مناسب نمی دانند .

با این همه باز هم از این نکته غفلت می شود که آیا همه این آسیب هایی که برای طرف آمریکایی تصور و ترسیم می شود برای طرف ایرانی در کار نیست ؟

آیا مردم خواهان ادامه دشمنی با امریکاهستند ؟!

آیا با هر تهدید ترامپ زندگی مردم تحت تاثیر نوسانات ارز و طلا قرار نمی گیرد ؟!

کمی روشن تر بگویم آیا اعتماد بین مردم و حاکمیت برای گذر از بحران وجود دارد ؟!

مردم و حاکمان به جایی رسیده اند که سخن یکدیگر را درک نمی کنند و نمی توانند با هم ارتباط معنادار همراه با اعتماد برقرار کنند !!!!

این بزرگترین و آسیب زا ترین مشکلی است که رخ داده است و کسی در فکر حل آن نیست .

برپایه این مشکل است که سخن ترامپ در بازار ارز وطلا ولوله می اندازد و وعده های دست اندرکاران کشور اطمینانی تولید نمی کند .

امید مردم دستخوش خدشه شده است . 

این نکته اما پنهان می ماند اصل گفتگو تنها هموار کردن مسیری است که از منازعه می کاهد و موضوع گفتگو و نتیجه آن به مهارت گفتگو کنندگان برمی گردد و توانایی که در دفاع از اصول مورد نظر خویش به کار می بندند .

قرار نیست با یک گفتگو همه چیز حل شود و یاهمه چیز ازدست برود .

قرار نیست گفتگو به یکباره مشکلات دیرینه ایران و آمریکارا از میان بردارد .

گفتگو می تواند آرامش را به بازار اقتصاد برگرداند وامید به حل مشکلات سبب بهبود ورونق کسب وکار شود .

گفتگو می تواند راهی برای پیدا کردن روش گذر از تنگناها و دشواری های پیش پای رهبران دو کشور بگذارد .

اینکه دراین معامله ترامپ سود می برد داستان ما نیست سود ملی و منافع کشور هدف اصلی است .

درانتظار ماندن برای بهره گیری دموکرات ها و یا جمهوری خواهان موضوع داخلی آن ها است .

ومعلوم نیست پس از پیروزی احتمالی دموکرات ها بازهم شرایط به سود ایران تغییر کند .!!!

پذیرش گفتگو به معنای تبلیغ صلح وتنش زدایی نیز هست.

افزایش تنش بین ایران و آمریکا بسیاری از معادلات منطقه ای و بین المللی را بر هم خواهد زد .

و روی آوردن به گفتگو تغییر معنادار در روش حاکمان منطقه ای نیز پدید خواهد آورد .

حل مشکل ایران و آمریکا از ضرورت هایی است که بایستی به آن توجه ویژه شود .

نمی توان این زخم کهنه را بیش از این باز نگه داشت .