تنها راهِ نجات ، عبور از حاکمیت مطلقه / ابراهیم ملکی

امروزه بازار هوچیگری گرم است.بعضی از افراد که بااندک فشار کشور را ترک کرده وبعضا صاحب رسانه هستند، بجای همراهی وهم دلی با این ملت دعوت به خشونت وافراط وتفریط می کنندوبیرون ازگود نشسته ومی فرمایند لنگش کن! وآنچه را برخلاف میل خود می بینند ،آن را به انواع تهمت ها می نوازند، یکی را خائن ودیگری را عمله استبداد می شمارند! شما که حاضر نشدید درکشور بمانید ومبارزه کنید چطور به خود اجازه میدهید برای کسانی که درکشور مانده اند وبا تمام توان ونیرو برای اصلاح امور جامعه می کوشند وصدمات فراوانی را هم دراین راه متحمل شده اند از راه دور نسخه بپیچید؟! اگر درگفتار خود صادق هستید به کشورتشریف آورده و درکنار ملت بزرگ قرار گیرید؛ چراکه خون شما رنگین تر ازکسانی که درداخل ایستاده اند نیست. به قول کسروی درانقلاب مشروطه ودردوران غربت ملت ایران کسانی کشور را ترک کردند وزمانی که برگشتند برای کریم خان وباقر خان تکلیف معلوم می نمودند. و کسروی ازآنان بعنوان خوشه چین نام برده. حمایت ترامپ ازخودفروختگان وتباه کاران مجاهدین خلق وسلطنت طلبان ثمره ای جز نابودی ایران وایجاد هرج ومرج وازدست رفتن استقلال وتمامیت ارضی کشور دربرنخواهد داشت. خارج نمودن این گروهک تروریستی ازلیست گروه های تروریستی وحمایت ترامپ ازاین گروهگ نشان از خواب شومی است که هیات حاکمه آمریکا برای ملت بزرگ ایران دیده است.
آیا ازخود پرسیده اید که کسی که به راحتی به تمامی معاهدات بین المللی پشت پا می زند وخود را مطلق عنان دانسته وخواهان پیروی جهانیان از خود است چطور می توان به اواعتماد کرد.
اگر ترامپ راست می گوید و به فکر ملت ایران است آقازادگان وکسانی را که اموال ملت ایران را به تاراج برده ودربانکهای خارج انباشته نمودند، حساب های آنها را با نفوذ خود درسایر کشورها مسدود نماید وآقازاده ها را به ایران دیپورت نماید وبااین کار راه را برغارت کننده های ایران درآینده خواهد بست. واقعیت این است که ترامپ وبنیامین نتانیاهو هم از جنس همان دلواپسان خودمان هستند که منافعشان را درآب گل آلود می بینند .
نباید فراموش کرد که بیگانگان، چه شرق وچه غرب، هرگز به فکر ملت ایران نبوده واگر به استقلال وعظمت ایران می اندیشید این واقعیت تاریخی را نباید از یاد برد که این ملت ایران نبود که رضا شاه را به جزیره موریس درافریقای جنوبی تبعید کرد، بلکه انگلیس وهم پیمانانش بودند که اورا پس ازانقضاء تاریخ مصرفش به موریس تبعید وپسرش محمد رضا را به قدرت رساندند. واین بزرگترین توهین به ملت ایران است وراه خاتمه دادن به اینگونه دخالتها حذف حاکمیت خودکامه ومطلقه ازجوامع بشری است وبا ایجاد دموکراسی احتمال دخالت بیگانگان درکشور به حداقل می رسد وجلو سرمایه گذاری استعمار برروی افراد واشخاص را می گیرد. وشرط رسیدن به دموکراسی تحمل وتنوع نحله های فکری درجامعه است.واقعیت این است که انقلاب ۵۷ تداوم انقلاب مشروطه بود و با کودتا روی کار نیامد، بلکه با یک حرکت مدنی برای عبور ازحاکمیت مطلقه روی کارآمد وبعد به انحراف کشیده شد. وتاریخ نشان داده است که ملت بزرگ ایران درمقابل متجاوزین وخودکامگان داخلی وخارجی هرگز زانو نزده ونخواهد زد وازکرامت وشرافت خود دفاع کرده است. این بار ملت با تجربه ازانقلاب مشروطه وانقلاب ۵۷ به خواست خود رسیده واز حاکمیت مطلقه عبور خواهد کرد. وتنها راه نجات ملت ایران وبرون رفت ازمشکلات عبور از حاکمیت مطلقه است و این امر تنها با اتحاد ملی محقق خواهد شد .