سرمنشأ مشکلات امروز کشور را باید زیر عبای ⁧‫آن دیگری‬⁩ جست‬!

 

حسین رزاق

 

کی به انداختن سنگ پیاپی در آب

ماه را میشود از حافظه‌ی آب گرفت؟

‫سرمنشأ مشکلات امروز کشور را باید زیر عبای ⁧‫آن دیگری‬⁩ جست‬! ‫وقتی نظرش به احمدی‌نژاد افتاد و با عصایش معجزه‌ی هزاره‌ی سوم را رقم زد‬.

‫وقتی ا.‌ن سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار را منحل کرد تا اقتصاد را تخیلی و حسینقلی خانی اداره کند!‬

وقتی انرژی هسته‌ای سرفصل سیاستهای کشور شد!

تحریم، فسادسیستماتیک، اقتصادفشل و … از همانروزها که نظرشان بهم نزدیک بود پایه گذاری شد!‬ تاوان تقلب هشتادوهشت و «احمدی‌نژاد» همچنان دامن جمهوری اسلامی را رها نمیکند.

سیاستهای طراحی شده و ماجراجویانه‌ی همان هشت سال بود که کشور را به بن بست کشاند تا برای بازگشت به قبل به دامن برجام بیفتیم.

اما بعداز برجام بلافاصله با پولها و ثروت آزادشده‌ی مردم همان سیاستها پیگیری شد و دریغ از ریالی که برای مردم و معیشت آنها خرج شود!

چراکه مسئولِ مسئولیت پذیری نمانده بود و همه از دم تیغ احمدجنتی گذشته بودند تا یک مشت بدلی و استمرارطلب بر سر سفره‌ی انقلاب بنشینند و پسمانده‌ها را لیس بزنند و دهانشان بسته باشد!
.
تا وقتیکه سیاست گذار همان است و سیاست همان، این مردم آب خوش از گلویشان پائین نمیرود. ‫⁧
.
میرحسین‬⁩ اینروزها را دیده بود که کشور به خاک سیاه مینشیند که کارد به استخوانش رسید.
.
.
.
پ‌ن: در جواب دوستانی که مدام میگویند چرا انقدر از زخم هشتادوهشت میگوئید‬.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما