شعر سیاسی : هنر نزد ایرانیان است و بس / شروین سلیمانی

«هنر نزد ایرانیان است و بس»
گهر نزد ایرانیان است و بس

هر آن شیوه که عمر را می دهد..
هدر نزد ایرانیان است و بس!

چه در ارتحال و چه ایام عید
سفر نزد ایرانیان است و بس!

شنیدم فقط پنج شش درصدِ..
خزر نزد ایرانیان است و بس!

نمانده ست جنگل در این مرز و بوم
تبر نزد ایرانیان است و بس

خبر نزد بی بی سی و غیره نیست
خبر نزد ایرانیان است و بس!

نظر می دهند از صغیر و کبیر
نظر نزد ایرانیان است و بس

رکورد جوانان افسرده و..
پکر نزد ایرانیان است و‌بس

پسرهای پر مغز در رفته اند
پدر نزد ایرانیان است و بس!

گذشت آن زمانی که معروف بود…
جگر نزد ایرانیان است و بس

نترسید دیگر که کبریتِ بی..
خطر نزد ایرانیان است و بس!

تکی، دسته جمعی ضرر می دهند
ضرر نزد ایرانیان است و بس..!