احداثِ اولین بانکِ ژنِ برترِ آقازادگانِ ایرانی !!!

 

پوران ناظمی

 

کلنگِ احداثِ اولین بانکِ ژنِ برترِ آقازادگانِ ایرانی، با حضور مقامات ارشد سه قوه به زمین زده شد .

گفته میشود ایران اولین کشوری در جهان است که به دانش تولید، تکثیر ونگهداری ژنِ غالبِ آقازادگی دست پیدا کرده است .

با راه اندازی این مجموعه سالانه بیش از ۷۰۰۰۰۰نفر ژن صرفه جویی شده و کشور به خودکفایی تولید آقازادگانِ رانت خوار ،ِ ثروت اندوز وقدرت طلب خواهد رسید .

آقایِ آقازادگان زاده، مدیر عامل این مرکز در حاشیه مراسم به خبرنگاران گفت :

سلولهای تولید ژن برتر بر اساس خصوصیات و ویژگی به سه دسته

۱_سلولهای بنیادی ژن برتر اقتصادی

۲_سلولهای بنیادی ژن برتر سیاسی

۳-سلولهای بنیادی ژن برتر حقوقی وقضایی

تقسیم میشوند

وی خاطرنشان ساخت :

سلولهای ژن برتر، پیش از این تنها از والدین به فرزندان قابل انتقال بود .

اما با توجه به گستردگی امکانات وثروت کشور اکنون قابل انتقال به سایر نزدیکان نیز میباشد تا نگرانی بابت فرار ومهاجرت صاحبان علم واندیشه کشور برطرف شود.

وی افزود :

ژن برتر آقازادگی قادر است با نفوذ درشبکه رانت و فساد کشور ،برای شخص تولید ثروت های افسانه ای ،مشاغل ومناسب عالی ، ومدرک وتخصص نماید .

ویژگی ظاهری افراد دارای ژن برتر آقا زادگی ،خودشیفتگی ومعصوم نمایی میباشد

در حال حاضر ثبت نام با اولویت آقازادگانِ لشکری، قضایی وکشوری بطور محرمانه انجام و هزینه ها از جیب ملت و صندوق بیت المال پرداخت میگردد .

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “احداثِ اولین بانکِ ژنِ برترِ آقازادگانِ ایرانی !!!

Comments are closed.