One thought on “⏯ عراقی‌ها با ورود به ایران مایحتاج چندماه خود راخریداری و به عراق باز می‌گردند

Comments are closed.