شعر سیاسی : “دختر خوشکام” بودن عیب نیست / افشین علاء

در پاسخ به روزنامه ی کیهان که به جای نام بردن از یک بانوی هنرمند، به مادر ایشان اهانت کرد.

هرکه بین مردم و او همدمی است
خصم اویی، این درشتی از کمی است!

گاه خوانی منتقد را فتنه گر
گاه کارت ناسزا بر خاتمی است

لیک توهین کردنت بر شأن زن
بی گمان، نامردی و نامردمی است

“دختر خوشکام” بودن عیب نیست
عیب در هتک حریم آدمی است

نام او را گر نمی دانی، بدان!
او هنرمند است، “لیلا حاتمی” است!

One thought on “شعر سیاسی : “دختر خوشکام” بودن عیب نیست / افشین علاء

Comments are closed.