پشت پرده های حاکمیت

 

میثم بازیاری

 

در سیاست روز ایران هیچ چیز شفافی وجود ندارد.

سیاست روز ایران پر است از زد و بندهای سیاسی

پشت پرده حاکمیت

با هر آنکه بتواند به حفظ و استمرار حاکمیت کمک کند.

در پشت پرده های حاکمیت امنیت و آرامش مردم و جامعه ایران هیچ نقشی ندارد.

حاکمیت میخواهد با چنگ و دندان و به هر قیمتی که شده بر اریکه قدرت باقی بماند.

برای آنان قربانی شدن همه مردم در جهت حفظ حاکمیت خودشان هیچ عیب و اشکالی ندارد

برایشان مهم نیست مردم دارند در فقر و فلاکت و بدبختی دست و پا میزنند.

پشت پرده های حاکمیت همیشه محرمانه بوده و خواهد بود.
مردم در تصمیم گیری های حاکمیت هیچ نقشی ندارند.

از نظر حاکمیت مردم حق باخبر شدن از محرمانه ها را ندارند.

مردم حق ندارند بدانند که روز به روز بیشتر دارند بدبخت تر و بیچاره تر میشوند.

حق ندارند بدانند حاکمیت دارد با حفظ خود چه زد و بندهایی را انجام میدهد.

ما همه داریم قربانی پشت پرده های حاکمیت میشویم.

این بیت از خواجه شیراز مصداق کامل حال این روزهای حاکمیت و پشت پرده ها ست

 

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما