حذف اعترافات رهبر در مورد برجام از سایتش و خبرگزاری‌های داخلی

بخشی از سخنان آقای خامنه‌ای که در آنها به اشتباه خود درباره برجام اعتراف کرده بود از سوی وب‌سایت وی و خبرگزاری‌های داخلی حذف و تعدیل شد. یک کاربر توییتر که خود در جلسه سخنرانی بوده نوشته: حالاکه سایتهاحذف کردن من عین عبارتهای آقا روکه خودم شنیدم بنویسم: “اون بارهم که مذاکره کردیم من اشتباه کردم اجازه دادم،اون فردی که آمد واصرارکرد گفت شماهمه چیز رو تجربه کردید، این روهم تجربه کنید. من هم اون لحظه، دیدید بعضی وقتها آدم خام میشه، خام شدم اون لحظه وقبول کردم و اشتباه کردم.”

کارتون از بهنام محمدی

One thought on “حذف اعترافات رهبر در مورد برجام از سایتش و خبرگزاری‌های داخلی

Comments are closed.