وضعیت امروز معلول موضوعات ریشه ای دیگری است

 

علی اصغر خدایاری

 

تقلیل مشکلات به وضعیت اقتصادی کشور،

و منحصر کردن راه حل مشکل به تغییر تیم اقتصادی دولت

و تشدید برخورد با مفسدین،

به پنهان ماندن علل اصلی مشکلات منجر می شود.

وضعیت امروز معلول موضوعات ریشه ای دیگری است

که باید پرداختن به آن ها نیز در اولویت قرار گیرد.

بدون پرداختن به ریشه ها

که سیاستگذاری های کلان نادرست،

حذف نخبگان از چرخه تصمیم گیری

و اثرگذاری با روش هایی نظیر نظارت استصوابی،

و جولان پیداکردن عناصر متملق و بی صلاحیت

در غیاب نخبگان،

از جمله مهمترین آن هاست،

مشکلات امروز حتی در صورت حل موقت

با شدت بیشتری باز خواهد گشت.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما