آقای خامنه ای لطفا همین امروز بمیر…

 

مهرداد شاکری

 

دوربین مخفی شاهین صمدپور از مصرف مواد مخدر در سطح شهر تهران

دردناک تر و فاجعه بار تر از آن است که بشود از کنارش به راحتی رد شد.

عمق فاجعه از تصور من بیننده فراتر بود.

دختران و پسران و زنان و مردانی که به دسته جمعی

بدون هیچگونه شرم و ترسی در حاشیه پارک ها و خیابان ها

در حال استعمال مواد مخدر هستند.

به چشم دیدم هر آنچه را که در خاطر نمی گنجید

اشک ریختم به پهنای دردهای وطنم

اما سر صحبتم با رهبر ایران است

کسی که ادعای رهبری جهان اسلام را دارد

کسی که سرمایه های ملی وطنم بدون اذن او مصرف نمی‌شود

او که خود را نایب امام زمان میدانند.

به والله اگر یکی از این دردها را ببیند و نمیرد باید در انسانیتش شک کرد

آقای خامنه ای مردم کشورم به یاری و دستگیری مستحق تر از مردم لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سوریه اند.

می دانم که هرگز حس وطن دوستی نداری

لطفا اگر هنوز ذره ای انسانیت داری بمیر

تا مردم کشورم بیش از این قربانی زمامداری تو نشوند

آقای خامنه ای لطفا همین امروز بمیر…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما