به آب بیاندیشیم

 

یدالله اسلامی

 

همه گزارش ها نشان از ویرانی زیست بوم این مرز وبوم دارد .

سدهای ساخته شده بلای جان دشت های کشور شده اند ؛

دریاچه ها از نفس افتاده اند .

تالاب ها وباتلاق هم در هم شکسته اند .

رودها مرده اند .

زنده رود خشک رودی شده است بی رمق که نمی را به با تلاقی نمی رساند .

جازموریان وهامون درشرق کانون ریز گردها شده اند .

باتلاق گاو خونی نیز در همین چرخه گرفتار است ؛

پریشان همانند همه دریاچه های فارس پریشان وافسرده است .

ارومیه اشک هارا در آورده است .

هر سویی که تالابی و باتلاقی و دریاچه ای بوده است رنگ مرگ به خود گرفته است ؛

رودخانه ها حال و روز خوشی ندارند .

این از سطح که پیداست وآشکار .

بخش ناپیدای این داستان دشت ها و دریاچه های زیر زمینی هستند .

دریاچه های زیر زمینی نیز که شیره جانشان را کشیده اند و کشیده ایم

درد گرانی است که درمانی برایش نمی توان یافت

و یا نمی خواهند بیابند .

و زمین بی آب هم در هم شکسته و لایه لایه در خود فرو ریخته است . 

این در هم شکستگی و در خود فروریزی را درمانی نیست .

ما سرنوشت سرزمینی کهن را به گونه ای رقم زده ایم که دیگر تاب ماندگاریش هم از دست می رود .

با این همه همه نشسته اند و جز ناله های گاه گاه راه درمانی جسته نمی شود . 

مردمان می گویند که دولتمردان باید دست به کار شوند

ودولت مردان نیز اسیر ترس های موهوم ، جسارت تصمیم گیری جدی را از دست داده اند . 

درد این سرزمین خشک در هم شکسته با این روش هایی که هست و می بینیم درمان نمی شود 

سهم هیرمند را اسیر سدهای آن سوی مرز کرده اند و خشکی هامون مردم را فراری داده است .

این فرار تنها به دشت هامون محدود نخواهد شد . 

آن چه بایسته است و باید به آن دست زد تصمیم گیری شجاعانه و پرهزینه ای است

که دولت و مردم را باید باهم وارد میدان کند .

تصمیم های شجاعانه وجراحی های بزرگ

و محدودیت سنگین در بهره برداری و مصرف

برای پاسداری از اندک ذخیره باقیمانده آبی .

این تصمیمی است که باید گرفت شود .

هر چه دیرتر هزینه آن بیشتر !!!!

مشکل امروز را به فردا افکندن هنرمندی نیست پ

نجه در پنجه مشکل افکندن هنری است که از هرکس برنمی آید .

کاش همه با هم به روزهای سخت بی آبی این سرزمین

و بی توجهی های ادامه دار ویرانگر دیروز و امروز بیشتر بیاندیشیم .

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “به آب بیاندیشیم

Comments are closed.