اخراج نظامیان از اقتصاد کشور

 

راه سبز امید

 

این یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی ۳۸ اقتصاددان در نامه اخیر خود به رییس جمهور است.

نامه ای که مورد توجه ویژه دولت و مجلس و رهبر قرار گرفته است.

استقبال از این نامه همزمان با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه دولت برای مبارزه با پولشویی در مجلس

و درخواست رییس جمهور از شورای نگهبان و رهبر جهت تصویب و تایید این چهار لایحه

زیر فشار افکار عمومی

می تواند مقدمه ای برای اصلاح اقتصاد کشور

و اخراج نظامیان از عرصه های اقتصادی و سیاسی

و بازگشت آن ها به پادگانها باشد.

در این صورت خروج آمریکا از برجام

می تواند برای ملت ما نعمت تلقی شود

زیرا حسن روحانی با استفاده از فشار تحریم های خارجی

توانسته است به موفقیت بزرگی در صحنه داخلی

و پیروزی بر نظامیان زیاده خواه و رانت خوار نائل شود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما