تغییرات در تیم اقتصادی دولت پس از دیدار هفته آینده روحانی با رهبر

مهرداد شاکری

در حالی که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و حتی مردم عادی خواهان تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت روحانی برای بهبود شرایط اقتصادی و وضع معیشتی مردم می باشند و عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت صدای همه را در آورده دیدار روحانی با رهبر ایران طی روزهای آینده و در تاریخ ۶ شهریور ،دیداری خاص و تاثیرگذار برای تغییرات در تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
این جلسه که با هدف هماهنگی و جلب رضایت رهبر ایران برای این تغییرات صورت می گیرد به نوعی جلسه هماهنگی بین رهبر و روحانی برای گماردن افراد نزدیک به بیت رهبری در پست های کلیدی کابینه روحانی خواهد بود.
روحانی میکوشد با جلب رضایت رهبر ایران از فشارهای داخلی بر خود بکاهد.
تیم آینده اقتصادی دولت را باید تیمی حافظ منافع بیت رهبری و اصولگرایان دانست.
روحانی دست ها را نزد رهبر ایران به نشانه تسلیم بالا برده و آماده است به عنوان مهره ای در خدمت حاکمیت حیات سیاسی خود را حفظ نماید.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما