اجازه مذاکره با آمریکائی ها در عمان را چه مقامی داد؟

 

مصطفی تاجزاده

 

۱. رهبر تحریمهای نفتی/بانکی دورهی احمدی نژاد را که همزمان با سه برابر شدن بهای ارز و طلا شد، جنگ تمامعیار اقتصادی دشمن خواند و با طرح “نرمش قهرمانانه” اجازه مذاکره (با امریکائی ها) در عمان را داد اما دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی کنونی را نه تحریم، که بی تدبیری دولت خواند و مذاکره را ممنوع کرد!

۲. نباید اشتباه دوره جنگ را مرتکب شویم. صدام متجاوز بود ولی شعار صلح و گفتگو میداد. ما میگفتیم جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان تا به ۵۹۸ رسیدیم. اکنون ترامپ پیمان شکسته و شعار مذاکره بیقید و شرط میدهد. نباید با نفی مطلق مذاکره دست بالا را به او در جنگ روانی افزون بر جنگ اقتصادی بدهیم.

۳ . ترامپ میگوید میخواهد رفتار بد ایران را تغییر دهد. ما هم باید بگوییم میخواهیم رفتار عهدشکنانهی او را تغییر دهیم. ترامپ با اخذ تصمیمهای قلدرمنشانه به تهدیدی علیه دنیا تبدیل شده است. نباید بگذاریم ما را مذاکره ناپذیر جلوه دهد. ایران با همراهی جهان میتواند وی را وادار به عقبنشینی کند.

۴. اگربرجام اشتباه است، چرا ترامپ آن را “مایه شرمساری” امریکا مینامد؟ چرا نتانیاهو خروج امریکا از برجام را تبریک میگوید؟ چرا لابی اسرائیل در واشنگتن اقدام ترامپ را تلافی شکست خود در امریکا میخواند؟ و چرا سعودی آن را پیروزی خود و عبور از خطای دوران اوباما میداند؟

۵. برجام ثابت کرد میتوان لابی جنگافروز اسرائیل را در امریکا شکست داد. نباید با بزرگنمایی قدرت جنگ طلبان امریکایی برجام را تحقیر کرد. دفاع از حقوق و منافع ایرانیان وقتی واشنگتن منزوی است، آسانتر از زمانی است که با ناشیگری احمدی نژاد اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته بود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما