سرداران سپاه موظفند دارایی های امروزشان را به مردم شفاف اعلام کنند

 

خشایار دیهیمی

 

وظیفه ی ذاتی شهروند شکستن خط قرمزهای تقلبی خلاف قانون و گفتن حق است

و چون من فقط یک شهروند هستم

باز یک خط قرمز تقلبی خلاف قانون را میشکنم :

سرداران سپاه موظفند دارایی های امروزشان را به مردم شفاف اعلام کنند .

نه به این دلیل که قوه ی تبهکار قضاییه از آنان خواسته است ،

بلکه چون یک شهروند قانونمدار از آنان میخواهد .

اینان اگر ذره ای حرمت برای جان باختگان در رکابشان ،

معلولین جنگ ،

خانواده های مفقودین و…قائلند ،

باید چنین کنند .

سردار جعفری ، سرداررضایی ، سردار رحیم صفوی ، و سردار فیروزآبادی

از شماها شروع میکنیم .

بگویید شفاف تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .

به بقیه هم میرسیم .

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما