آیا رهبری در پیام حج امسال از یک خط قرمز عبور کرده

 

حمید هوشنگی

 

مقام رهبری در پیام خود در ارتباط با حج امسال،

کمترین اشاره ای به اسرائیل نداشته !

تشریح جنایات رژیم اسغالگر قدس،

هر سال در پیام حج،

بخش قابل توجهی از پیام ایشان را به خود اختصاص می داد.

آیا این شروع یک تغییر در سیاست خارجی ایران است؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “آیا رهبری در پیام حج امسال از یک خط قرمز عبور کرده

Comments are closed.