سیاست پوشاندن ویرانه ها با رنگ و فرماندهان لبنانی توسط قالیباف در تهران: سرداری که عاشق رنگ کردن بود

 

سحر صادقی

 

سردار محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران

در آستانه برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در سال ۲۰۱۲

در پایتخت اقدام به رنگ کردن تهران کرد.

سیاست رنگ کردن همواره از سوی قالیباف در مناسبت های مختلف صورت می گرفت

و در حالی که پشت رنگ ها ، بافت فرسوده و خانه های در آستانه فروریختن بود

وی برای زیباسازی و نونوارسازی شهر

آن هم برای خارجی ها

محل هایی که قابل رویت بود

را رنگ می کرد و پشت رنگ های مصنوعی بافت های فرسوده رها می شدند.

موضوعی که انتقاد کارشناسان شهری را به دنبال داشت

با اینهمه سردار قالیباف برای زیبا جلوه دادن تهران برای مهمانان خارجی

به ویژه مهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد

که حتی در تهران برخی خانه ها نیز تخلیه شده بودند

دیوارها پر از نقاشی شده بودند

تا بگویند تهران خاکستری دود گرفته

که هوای آلوده اش سالانه هزاران تهرانی را روانه بیمارستان کرده و می کشت،

زیباست و پر از گل و بلبل.

البته بیش‌تر نقاشی ها تصویر فرماندهان لبنانی

و رهبر و روحانیان و تصویر جنگ بود

که بیشتر به جای آرامش اعصاب فضای جنگ و اغتشاش را القاء می کرد

گویی که ایران خود قهرمان ندارد و همیشه باید در حال جنگ باشد.

این در حالی است که در کنار این تصاویر

نقاشی های بچه گانه هم بودند

که عملا تهران را به شهری شلوغ و بهم ریخته تبدیل کرده بود

که از در و دیوار آن سرگیجه می گرفتی.

به قول یکی از کارشناسان مبلمان شهری

اغتشاش بصری در این دوران به حدی بود

که می توانستی به مدیریت آشفته شهر پی ببری.

نه مبلمان شهری با فضای مربوطه همخوانی داشت

و نه تصاویر متعلق به فرهنگ ایرانی بود.

فرماندهان لبنانی در و دیوار تهران و اسم خیابان های شهر را پر کرده بودند

و شهردار به جای بازسازی بافت های فرسوده

با پاشیدن رنگ روی ویرانه ها ویرانی را می پوشاند

و در دوران شهرداری قالیباف در تهران کارشناسان حوزه شهری و فرهنگ

انتقادات زیادی از سیاست های قالیباف به عمل آوردند

که همگی گویای مدیریت ناصحیح و آشفته وی بودند

مدیریت اتوبوسی که بسیاری از مدیران تا کارمندان ساده سازمان شهرداری نیز از مشهد به تهران آورده شده بودند

و خیلی از آنها تهران را خوب نمی شناختند

ولی برای پایتخت برنامه می ریختند و مدیریت می کردند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما