از مزرعه های کوچک بعضی ها ، برچیده شود مترسک بعضی ها / آقا خودمانیم چه کیفی دارد ، وقتی بزنی به برجک بعضی ها

 

این المرتجی لازاله الجور و العدوان ؟ / کجاست مایه امیدی که ستم و بی عدالتی را از جهان برچیند ؟

این معز الاولیاء ومذل الاعداء ؟ / کجاست عزت بخش دوستان و ذلیل کننده دشمنان ؟

 

جلیل صفربیگی

 

یک عمر تو زخم های ما را بستی
هر روز کشیدی به سر ما دستی

شعبان که به نیمه می رسد آقا جان!
ما تازه به یادمان می آید هستی!

۲
هم چاه سر راه تو باید بکنیم
هم اینکه از انتظار تو دم بزنیم

این نامه ی چندم است که می خوانی
داریم رکورد کوفه را می شکنیم

۳
هر چند که خسته ایم از این حال نیا!
شرمنده! اگر ندارد اشکال نیا!

ما خط تمام نامه هامان کوفی است
آقای گلم زبان من لال نیا!

۴
سر تا سر جان ما پر از تب نشده
چون جام جنون ما لبالب نشده

ما منتظریم ماه کامل بشود
دور قمری چهارده شب نشده

۵
هر چند که بیمار تو هستیم همه
دیوانه ی دیدار تو هستیم همه

بین خودمان بماند آقا عمری است
انگار طلب کار تو هستیم همه

۶
هر روز به ما اگر که سر هم بزنی
بر ریشه ی خواب ما تبر هم بزنی

آقا تو که خوب می شناسی ما را
زنگ در خانه را اگر هم بزنی…

۷
از مزرعه های کوچک بعضی ها
برچیده شود مترسک بعضی ها

آقا خودمانیم چه کیفی دارد
وقتی بزنی به برجک بعضی ها

۸
این مرد که در ره است باید او را…
می ترسم اگر سر زده آید او را…

از هر که سراغ او گرفتم دیدم
در شهر کسی نمی شناسد او را

۹
ای قبله ی ابرهای بار آور تو!
دریا به نماز ایستاده در تو

باران که گرفته است تسبیح به دست
دارد صلوات می فرستد بر تو

One thought on “از مزرعه های کوچک بعضی ها ، برچیده شود مترسک بعضی ها / آقا خودمانیم چه کیفی دارد ، وقتی بزنی به برجک بعضی ها

Comments are closed.