مجلس شورای اسلامی یا مجلس فحاشی / میثم بازیاری

هیچکدام از جلسه های استیضاح وزرا به سیاهی جلسه دیروز نبود

اگر اندک امیدی هم به اصلاح امور توسط مجلس داشتیم با جلسه دیروز بر باد رفت

فحاشی نمایندگان مجلس به یکدیگر تیر خلاصی بود به باورهای یک ملت
اما از طرفی یک حسن عجیب داشت این جلسه
اعتراف نمایندگان به شخصیت حقیقی یکدیگر

از کلمه مرتیکه گرفته تا احمق نفهم و گوساله و …

دیروز تازه متوجه شدیم که نمایندگان ما در مجلس یک مشت احمق نفهم هستند
یک مشت گوساله که مشخص نیست از کدام طویله فرار کرده اند
فهمیدیم مجلس شورای اسلامی طویله ایست که جای هر حیوانی می‌تواند باشد
از خر و گاو و گوساله گرفته تا گرگ و کفتار و روباه

القابی که نماینده ها به هم دادند قطعا برازنده خودشان بود
مردم ایران اکثرا شریفند و قطعا یک مشت گاو و گوساله نمیتوانند نماینده آنان باشند
این مردم نمایندگانی میخواهند از جنس خودشان

کاش طومار این طویله اسلامی در هم پیچیده شود و خانه ای در خور و شان ملت بنا شود