در هیاهوی اخیر طلاب قم، انگشت اتهام متوجه استادمصباح هم هست

 

محمدجواد حجتی کرمانی

 

گردهم‌آیی پاره‌ای از عمامه به سرهای جوان

با شعارهای هنجارشکن و پوپولیستی

این قلم را برآن داشت که با حضرت استاد مصباح یزدی حرفهای نگفته‌ام راتقدیم دارم.

در کانون علم و مبارزه‌ـ

مدرسه فیضیه قم‌ـ

که واکنش سریع و تند و مخالفت صریح بزرگان حوزه علمیه قم را برانگیخت،

استاد مصباح اظهاراتی دائر بر لزوم عذرخواهی دولت در رابطه با «برجام» فرمودند

که گونه‌ای همنوایی با تظاهرکنندگان جوان عمامه به سر، از آن استشمام می‌شد.

هم از اینرو و هم به خاطر بسیاری از ناگفته‌های متراکم این نگارنده حقیر با استاد بزرگوار،

۱۸سال پس از مناظره ما از تلویزیون اعلام می کنم

که همچنان مناظره مزبور را ناقص و ابتر می‌دانم

و برآنم که در آن ایام به خاطر ملاحظاتی

و نیز به خاطر شرایط دیگر ،

حق گفتگو ادا نشد.

برآنم که اگر استاد بزرگوار آمادگی برای «تجدید گفتگو» داشته باشند،

حقیر با وصف همه ناتوانی‌ها و مشکلات و ناراحتی‌های جسمی و روحی،

حاضرم در محضر ایشان در هر جا که صلاح بدانند به گفتگو بنشینم.

این سخن را از آن رو گفتم و این پیشنهاد را از آن رو مطرح کردم

که متأسفانه انگشت اتهام کسانی،

در هیاهوهای عمامه به سرهای جوان

و تصرف‌کنندگان «فیضیه فیاض» به «اماره»

همزمانی اظهارات استاد مصباح با ناروایی‌های کلامی و شعاری نامبرده،

به‌سوی جناب ایشان و نیز جبهه موسوم به پایداری متوجه است.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما