شعر سیاسی : هموطن بیدار شو / هادی خرسندی

هموطن بیدار شو بیدار شو
زین همه خوابیدن استغفار کن
هموطن بیدار شو بیدار شو
دشمن بدکاره را ناکار کن
منقلب شد حالم از خوابیدنت
هموطن بیدار شو پیکار کن
ننگ دارد این همه بیهودگی
خیز و از خود رفع ننگ و عار کن
هموطن بیدار شو بیدار شو
دفع جنگ و فتنه و آزار کن
خسته ام از بس که گفتم پاشوی
پس مرا آسوده از تکرار کن
هموطن قربان دستت لطف کن
بنده را هم پا شدی بیدار کن