ما….حسن روحانی،….سوال در مجلس

 

رضا آقا محمد

 

همه جا پر شده از انتقاد،حمله،مخالفت علیه حسن روحانی.

هر کسی شلاقی گرفته و بر تن نحیف دولت میزند،

اصولگرایان از طرفی ماهی خود میگیرند

اصلاحات و عقبه مردمی هم از سر استیصال خودزنی میکنند،

مخالفان آن ور ابی هم حلوای سر قبر درست میکنند…

میگویند هیچ چیزی نگفت” انگار قرار بود چیز عجیب و غریبی در مجلس تحویل ده

د مثلا بگوید مردم بلند شوید انقلاب کنید،

۴۰ سال است فلان است و بهمان…

انتظار داشتند حرف اپوزسیون را بزند.

عده ای دیگرمیگویند “ناگفته ها را بگو”

مگر گفته ها را سال قبل همین موقع هر روز تندتر نمیگفت

چه شد؟آسمان به زمین آمد؟

بعضی میگویند ( مجلس،تندروها ) : همه چیز را روحانی خراب کرده است

ناکارآمدی،فساد،گرانی،بیکاری..،

هیچ کاری نمیکند..

از آب گل آلوده ماهی می گیرند

نماینده هایی که در بین سخنرانی رییس مملکت یا حرف میزنند یا راه میروند یا با گوشی بازی می کنند

.سال قبل لایحه بودجه ۹۷ را شقه شقه کردند،

نشستند میلیاردی از صندوق برداشتند ریختند به پای صداوسیما..

روحانی نه چیزی میتواند بگوید نه میتواند انجام دهد

لنگان لنگان دولت نحیف و بودجه ته کشیده و اقتصاد ورشکسته و شانس بد بین المللی( آمدن ترامپ ) را با خود بکشد مگر فرج و معجزه ای شود..

دستان روحانی و بلکه دستان ملت،مخالفان،منتقدان و حتی آمریکا و تحریمش خالی هستند.

با دست خالی چه میتوان کرد؟

همه منتظر خودزنی روحانی هستند

اصولگرایان برای اینکه به زیر بکشندش،

اصلاح طلبان که هورایی سر دهند،

و اپوزسیون که بگوید دیدید گفتیم…

فرض کنید این هم بشود

فردا روحانی جامه از تن بیرون کند

و عطای ریاست به لقایش ببخشد

چه میشود؟

بیکاری،فقر،اعتیاد،گرانی،کارخانه ها،داروخانه ها،کارگران،معلمان،سیاست خارجی،سیاست داخلی، و هکذا

چشم بر هم زدنی سامان می یابد ؟

فساد میرود ؟

و بیکاری صفر میشود ؟

و ملت شب آرام میخوابند؟

من فقط یک پرسش دارم

از روحانی چه میخواهید؟

حلاج وار بر چوبه دار، شمشیر به دست را بین هود،هویدا گونه در زندان شاه،..

روحانی یا هر کس دیگری در این شرایط هر چه میگفت

تف سر بالا بود

نه اصولگرا،نه مردم،نه مخالفان هیچکس شلاقش را بر زمین نمیگذاشت….

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما