شعر سیاسی : ما هر دو خورده ایم این سال ها ولی ، من چوب انقلاب، تو نان انقلاب / افشین علاء

یک عمر خورده ای از خوان انقلاب
اما نبرده ای فرمان انقلاب

پنجاه و هفت را بردی ز خاطرت
تنها گزیده ای عنوان انقلاب

با انقلاب شد دنیا از آن تو
جز لطمه ات چه شد از آن انقلاب؟

ما را به حال خود بگذار پنج روز
شش دانگ مال تو دکان انقلاب

با این مدیریت یک قرن لازم است
تا نسخه ها کنند درمان انقلاب

صدها هزار مرد با بذل جسم و جان
دادند جای تو تاوان انقلاب

دیگر به چشم تو میلیارد هم کم است
انداختی ز کار میزان انقلاب

تا هفت پشت تو دارند پست و مال
خواهی دگر چه چیز از جان انقلاب؟

بینند عابران آزادی از کجا؟
وقتی به دست توست میدان انقلاب

ما هر دو خورده ایم این سال ها ولی
من چوب انقلاب، تو نان انقلاب!

One thought on “شعر سیاسی : ما هر دو خورده ایم این سال ها ولی ، من چوب انقلاب، تو نان انقلاب / افشین علاء

Comments are closed.