نمی شود با ابزار خشونت مدعی صلح و دوستی بود و با خشونت از دیگران مدارا طلبید

 

ایراندخت فرخ پور

 

وقتی که مدعی صلح ودوستی هستیم

باید روش های صلح جویانه را مشق وتمرین کنیم

نمی شود با ابزار خشونت مدعی صلح و دوستی بود

و با خشونت از دیگران مدارا طلبید

در سپهر سیاسی ایران این روزها نشانی از وفق و مدارا نیست

و جنگ و خشونت لفظی در ارکان حکومت رخنه کرده

این جنگ می تواند بسی خانمانسوز بوده

و یکباره آتشی برافروزد

که هیچ کس نمی تواند آن را خاموش کند

بنا بر این در این دوران تنها وتنها

میدان دار این فضای پر تنش

می توانند سیاستمدارانی باشند

که با وفق و مدارا و آرامش و سازگاری

برای باز کردن گره ها به میدان آیند

در غیر این صورت :

عرض خود می برند و زحمت ما می دارند

زیرا دیگر در این کشور یغما زده

نه می گذارند ونه دیگر چیزی بجا مانده

واز این پس بجای منفعت

باید بواقع قبول زحمت کنند

پس این فقط دولت نیست

که وزرایش یکی پس از دیگری کنار گذاشته می شوند

ودر حال حاضر سپر حاکمیت شده اند

زیرا در قوه قضائیه و مجلس سوال وجوابها

به مراتب بیشتر و پر تنش تر خواهد بود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “نمی شود با ابزار خشونت مدعی صلح و دوستی بود و با خشونت از دیگران مدارا طلبید

Comments are closed.